Regulamin

STATUT AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO PTTK „ROZDROŻE”
przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE, ORGANIZACJA KLUBU.
§ 1
Statut Klubu PTTK, zwanego dalej Klubem, określa cele i zadania oraz zasady działania
Klubu PTTK, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.
§ 2
1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej
Oddziału PTTK.
3. Klub działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
§ 3
Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.
§ 4
1. Klub niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 3 niniejszego
Statutu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych.
2. Nazwa Klubu, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, podlegają zatwierdzeniu
przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Klubu.
§ 5
1. Klub używa pieczęci firmowej o następującej treści :
Oddział Akademicki PTTK
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY
„Rozdroże”
przy Uniwersytecie Jagiellońskim
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pok.06.
2. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg
wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Klubu.
Rozdział II
CELE I ZADANIA KLUBU.
§ 6
Klub może realizować cele PTTK określone w Art. 7 i 8 Statutu PTTK za pomocą
środków wymienionych w Art. 9 Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK w
zakresie ustalonym Statutem Klubu PTTK.
§ 7
1. Celem Klubu jest organizowanie i prowadzenie szeroko pojętej działalności
turystycznej i krajoznawczej w środowisku akademickim, a w szczególności :
1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w PTTK oraz podnoszenia
ich kwalifikacji turystycznych, a także umożliwianie korzystania w pierwszej
kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa,
2) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz
kształtowanie obyczajowości turystycznej,
3) reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów,
4) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
5) szerzenie kultury turystyki, przy wykorzystaniu poznawczych, wypoczynkowych i
zdrowotnych walorów wędrownictwa,
6) pomaganie w wędrownictwie indywidualnym, organizowanie rajdów, zlotów,
spływów i innych imprez,
7) popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.
2. Klub może także za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych
stowarzyszeń pokrewnych celach i zakresie działalności.
§ 8
W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania
zadań powierzonych przez Zarząd Klubu, a także Zarząd Oddziału PTTK.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, ZRZESZANIE SIĘ CZŁONKÓW
ZWYCZAJNYCH W KLUBIE.
§ 9
Członkiem zwyczajnym PTTK może być :
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
§ 10
Członkostwo zwyczajne PTTK powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w
poczet członków przez Zarząd Klubu.
§ 11
Zarząd Klubu może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich
formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działa.
§ 12
Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK z macierzystego Oddziału opłacających w
nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę klubową, a także
członków zwyczajnych PTTK z innych kół – klubów i oddziałów PTTK, przyjętych do
Klubu przez Zarząd Klubu, którzy swą przynależność do Klubu potwierdzają opłacaniem
tylko dodatkowej składki klubowej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie
Klubu.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne w PTTK dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z
potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK na dany rok.
2. Legitymacja członka zwyczajnego PTTK jest jedynym dokumentem identyfikującym
przynależność do PTTK umożliwiającym korzystanie z rabatów handlowych PTTK
3. Przynależność członka zwyczajnego PTTK do klubu dodatkowo może być
dokumentowana według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu w uzgodnieniu z
Zarządem Oddziału w którym działa Klub.
§ 14
Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Klubu PTTK, a także
Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.
§ 15
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na
zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4) nosić odznakę organizacyjną PTTK.
2. Prawo o którym mowa w ust.1 pkt.1-4, członek PTTK może realizować w różnych
jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień określonych w pkt.1, w
odniesieniu do władz Oddziału. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz
Oddziału członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca
składki członkowskie.
3. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w
ust. 1 pkt. 2-4 oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 1 z uwzględnieniem
przepisów ust. 4-5.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w
głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz
PTTK.
5. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną
zdolność czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK
z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
§ 16
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności PTTK,
3) reprezentować godnie imię turysty polskiego,
4) regularnie opłacać składkę członkowską.
§ 17
Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i
obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny.
§ 18
1. Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje w przypadku :
1) wystąpienia,
2) skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok
ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku utraty członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1. pkt. 2/
członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.
3. Osoby skreślone z listy członków PTTK powinny być o skreśleniu powiadomione
przez Zarząd Klubu na piśmie. Powinny też być powiadomione o możliwości
przywrócenia członkostwa.
Rozdział IV
WŁADZE KLUBU, ICH KOMPETENCJE ORAZ ORGANIZACJA PRACY.
§ 19
Władzami Klubu są :
1) Walne Zebranie Klubu
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna Klubu
§ 20
1. Władze Klubu pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 19 pkt. 2/ i 3/.
3. Zasady wyboru członków władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie
Klubu. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby. .
4. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w
nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
5. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych
członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy
kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.
6. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie
rozwiązania Klubu.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 21
Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.
§ 22
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Klubu PTTK udział biorą :
z głosem decydującym – wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Klubie
z głosem doradczym – członkowie honorowi PTTK, osoby zaproszone, w tym
przedstawiciele Władz PTTK.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji
Rewizyjnej Klubu,
2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
3) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek
Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
5) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału – wg zasad określonych
w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Oddziału,
6) określenie zadań Klubu na okres kadencji,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zebrania Klubu.
4. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na dwa lata, zawiadamiając
członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej
7 dni przed jego terminem. Równocześnie Zarząd Klubu o ile nie przesłał
sprawozdania na piśmie, informuje o miejscu jego wyłożenia do wglądu.
5. Walne Zebranie Klubu PTTK jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej
połowo członków Klubu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo
od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją
uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Klubu.
§ 23
1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji :
1) 1/ z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) 2/ na wniosek Zarządu Oddziału,
3) 3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) 4/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do
wszystkich członków Klubu, Zarząd Klubu podaje termin, miejsce, sprawy dla
których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.
3. Do Walnego Zebrania Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
§ 24
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i
odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem
Oddziału PTTK.
2. W skład Zarządu wchodzi siedmiu członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
Inną liczbę wybieranych członków Zarządu Klubu może określić Walne Zebranie
Klubu swoją uchwałą.
3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§ 25
Do kompetencji Zarządu Klubu należy :
1) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, Walnego
Zebrania Klubu oraz uchwał własnych,
3) uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w granicach preliminarza
budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
5) składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym
Zebraniu Klubu; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
6) zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji
Rewizyjnej Oddziału PTTK; ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od
daty posiedzenia,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu
Oddziału legitymacji członka PTTK, prowadzenie kartoteki członków;
przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji członkowskich do
Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTK,
8) aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o przepisy Art. 16 ust. 1 pkt.
2 Statutu PTTK,
9) organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa
we wszystkich ich formach; powoływanie sekcji specjalistycznych,
10) utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK,
zrzeszonymi w Klubie,
11) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i
umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
12) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i
krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury
uprawiania turystyki,
13) zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji
działalności Klubu, macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako
całości; informowanie o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK
14)współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji zadań Klubu,
15)występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia
dla wybitnych działaczy Klubu PTTK w ramach obowiązującego „Systemu
wyróżnień członków i jednostek PTTK”,
16) prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
17) prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Zarząd Oddziału.
§ 26
1. Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane, a podejmowane uchwały podpisywane
i ewidencjonowane.
§ 27
Udział w zebraniach i pracach Zarządu Klubu jest statutowym obowiązkiem wybranych
członków Zarządu.
§ 28
1. Dla wykonania zadań, Zarząd Klubu PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich
członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu Klubu w pomieszczeniu
wykorzystywanym do bieżącej działalności Klubu.
2. Do najważniejszych zadań należy:
1) prezesa :
• reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz
• reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu
• kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową
realizacją podejmowanych zadań i uchwał
• ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami
zrzeszonymi w Klubie
• zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; ustalanie tematyki
posiedzeń i terminu ich odbywania
• podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Zarządu
• podpisywanie uchwał Zarządu Klubu
2) wiceprezesa (wiceprezesów) :
• zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych
pełnomocnictw
• kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez
Zarząd(np. organizacją imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw
dotyczących krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi;
przepływem informacji; itp.)
• przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu w dziedzinach
powierzonych przez Zarząd
• reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie
udzielonych pełnomocnictw
3) skarbnika:
• nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu
• reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach
finansowych
• opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich
wykonania
• podpisywanie uchwał Zarządu w sprawach finansowych i majątkowych
• zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
• współdziałanie z sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji
członka PTTK – jednocześnie karty rabatowej PTTK; analizowanie stanu
członków w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu
• prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych
• regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i
zatwierdzonym preliminarzem
• podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych
• nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego
powierzonego Klubowi
4) sekretarza:
• reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie
udzielonych pełnomocnictw
• przygotowywanie posiedzeń Zarządu; współdziałanie w tym zakresie z
prezesem i pozostałymi członkami Zarządu
• protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych
uchwał; czuwanie przy współudziale prezesa nad ich realizacją
• przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie
wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej
• prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej
aktualizowanie; przygotowywanie do wręczania legitymacji członka PTTK
• prowadzenie korespondencji z członkami zwyczajnymi PTTK w
przypadku zalegania w opłacaniu składek członka PTTK;
• prowadzenie dokumentacji działalności Klubu
• prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe jej przekazywanie do
Zarządu Oddziału.
§ 29
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały jego Zarządu mogą być uchylone lub ich
wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z
prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i
Władz Oddziału.
§ 30
1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach :
1) zaniechania działalności,
2) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu
PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,
3) naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub
powierzonym,
4) działania na szkodę PTTK.
2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po
wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba że nie złożyły
one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy
Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały
zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego
Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu
PTTK, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie
trzech członków.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy :
1) 1/ kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i
gospodarczej Klubu,
2) 2/ dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu, wydawanie zaleceń
pokontrolnych,
3) 3/ zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań ich realizacji
4) 4/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz
stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego
Zarządu Klubu
3. Komisja Rewizyjna działa wg zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną
PTTK.
Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLUBU PTTK.
§ 32
1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) 1/ części składek członkowskich PTTK,
2) 2/ wpisowego do PTTK,
3) 3/ dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,
4) 4/ dotacji, darowizn i innych świadczeń.
2. Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK,
dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Klubu.Wysokość tych
składek uchwala Walne Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd
Klubu.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją
działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd
Oddziału PTTK.
4. Zarząd Oddziału nie odpowiada za zobowiązania Klubu powstałe bez zgody Zarządu
Oddziału PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu
Klubu.
§ 33
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem
powierzonym Klubowi winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz
obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu winny być ujęte w
całości w ewidencji finansowej Klubu.
3. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi
na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (z
wyjątkiem przypadków o których mowa w ust.4).
4. Majątek przekazany w użytkowanie Klubowi w przypadku rozwiązania Klubu,
stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia do innego
Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie
porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.
Rozdział VI
ROZWIĄZANIE KLUBU PTTK.
§ 34
Rozwiązanie Klubu, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku :
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków poniżej 10 osób przez okres 1 roku
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.
§ 35
1. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego
Zebrania Klubu, likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach
wymienionych w § 34 pkt. 1/ i 2/, likwidację aktywów i pasywów Klubu
przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu PTTK, a w przypadku jego
braku, likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału
PTTK.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 36
1. Niniejszy Statut Klubu PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK
uchwałą nr 2/2003 z dnia 10.02.2003 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu Klubu PTTK należy do Zarządu
Oddziału PTTK.